Elektronik Defter Tebliği Resmi Gazetede yayımlandı

Elektronik Defter Tebliği Resmi Gazetede yayımlandı

Gökhan Günay 14 Aralık 2011 0 Comments

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usül Kanunu uyarınca tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ”Elektronik Defter Genel Tebliği”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin, tebliğde belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Buna göre, gerçek kişi mükelleflerin, nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları, tüzel kişi mükelleflerin ise elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması ve bu çerçevede mali mühür temin etmesi gerekecek. Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın da uyumluluk onayı almış olması gerekiyor.

Belirlenen şartları taşıyanlardan, bu Tebliğ kapsamında elektronik defter oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyenler, istenilen bilgi ve belgeler ile www.edefter.gov.tr internet sitesinde belirtilen Gelir İdaresi Başkanlığı veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün adresine yazılı olarak başvuruda bulunacak.

Tebliğ kapsamında kendilerine izin verilenler, www.edefter.gov.tr internet adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak ve aylık dönemler itibarıyla elektronik defterlerini oluşturmaya ve saklamaya başlayacak. Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kağıt ortamında tutamayacak.

-Elektronik Defterlerin Muhafazası-

Elektronik defterler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu beratları ile birlikte muhafaza edilmek zorunda olacak.

Elektronik defterler ile beratlarının veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilmezliği, güvenli elektronik imza veya mali mühür ile garanti altına alındığı için, elektronik defterler kağıt ortamında saklanmayacak.

Defterlerini elektronik ortamında tutanlar, elektronik defterlerini ve ilgili beratlarını vergi kanunları, Türk Ticaret Kanunu ve diğer düzenlemelerde yer alan süreler dahilinde elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istenildiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir şekilde ibraz etmekle yükümlü olacak.

Elektronik defter oluşturma izni bulunmakla birlikte, tebliğde belirtilen usul ve esaslara uymayan ve yapılacak uyarıya rağmen gerekli tedbirleri almayanların, elektronik defter oluşturma izinleri yapılacak değerlendirme üzerine iptal edilebilecek. İzinleri iptal edilenler, 1 yıl süre ile Elektronik Defter Uygulamasından yararlanamayacak.

Elektronik defter oluşturulurken, tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda yer alan hükümlere uyulması zorunlu olacak.

Elektronik defter tutanlar, elektronik defterlere ait kayıtların bozulması, silinmesi, zarar görmesi, işlem görememesi halleri ile olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, durumu 15 gün içinde Başkanlığa bildirmek ve kayıtları nasıl tamamlayacağına ilişkin ayrıntılı bir plan sunmak zorunda olacak.

Tebliğde belirtilen şartları yerine getiren mükelleflerden kendisine izin verilenler 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren elektronik defter tutmaya başlayabilecek.

Bu tebliğin yayım tarihi itibarıyla 361 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak : Zaman Gazetesi
Kanunun Tam Metni

Leave a comment